Bil og trailer er pakket til en tur til Assenstoft.

Velkommen til Hus4u

Jeg er en han­dy­mand­med hæn­der­ne skru­et rig­tig på. Jeg har en del erfa­ring med byg­ge­bran­chen og der med næsten alt han­dy­mands­re­la­te­ret mel­lem him­mel og jord.

Kig lidt rundt på hjem­mesi­den her, for at få en ide om hvad jeg kan til­by­de. Siden vil ind i mel­lem bli­ve opda­te­ret med nye til­bud.

Jeg hav­de opstart Man­dag d. 10 August 2009, men har lavet fle­re ting i hjem­met inden da. På refe­ren­ce siden kan ses bil­le­der og beskri­vel­ser af hvad jeg har lavet både hjem­me og for mine kun­der.

Min nor­ma­le arbejds­dag lig­ger mel­lem kl. 7.00 – 16.30, på fre­da­ge vil jeg hol­de fyraf­ten omkring kl. 14.30 På lør- og søn­da­ge vil jeg nor­malt vis hol­de fri. Dog, hvis der opstår noget akut er jeg vil­lig til at kom­me og hjæl­pe Dem, hvis jeg er hjem­me og det er muligt.

Jeg ønsker Jer en rig­tig god for­nø­jel­se og ser frem til et godt sam­ar­bej­de.

Seneste projekter

Ter­ras­se med del­vis over­byg­get ter­mo tag.

Total puds­ning af dør.

Ny hyl­de til neg­lel­ak

Repa­ra­tion af lil­le vin­du­es ram­me. To nye sider og ny spros­se.

Opga­ven lød på og byg­ge et gedi­gent nyt skur.

Spe­ci­el sam­ling af rem og spær.

Fær­dig repa­re­ret dør, end­da med ny fyld­ning i.

Repa­ra­tion af hele siden af en dør.

Kontakt mig

Erik Kors­gård
Vester­bro­ga­de 35, Hum­lum
7600 Stru­er

97 86 16 75 (fast­net, bedst i aften­ti­mer)
20 43 13 67 (mobil, bedst i dag­ti­mer)

erikkorsgaard@mvbmail.dk