Det færdige resultat ved vask.

Betaling og betingelser:

Pen­ge­ne kan vi jo ikke kom­me uden om, så det er som føl­ger:

Time beta­lin­gen er 400 kr. incl. moms og der afreg­nes pr. påbe­gyndt ½ time. Der fore­ta­ges en måned­lig opgø­r­rel­se af timer og mate­ri­a­ler hver d. 24 i måne­den eller umid­del­bart lige efter, at arbej­det er gjort fær­digt og det beta­les inden­for 8 dage efter fak­tu­ra dato, med efter­føl­gen­de pro­ces­ren­te.

Jeg for­læn­ger suc­ces ´en til og omfat­te også 2016, med 10% rabat !!!! Se her neden for.

Til­bud: Alle pen­sio­ni­ster og efter­løn­ne­re får i hele år 2016 10% i rabat på time pri­sen! Det vil sige, at det arbej­de jeg udfø­rer for Dem i resten af året, beta­ler De KUN 360 kr / time. incl. moms for.

Mate­ri­a­ler: Når det dre­jer sig om eksem­pel­vis vin­du­er / Døre og Køk­ke­ner kan det fore­kom­me, at jeg beder om for­ud­be­ta­ling, da det tit er såle­des, at leve­ran­dø­ren beder om det. Og i det­te til­fæl­de vil leve­rings adres­sen, for det meste bli­ve kun­dens addres­se.

Beta­ling: Skal ske til mig kon­tant eller ved ban­ko­ver­før­sel til­Ve­stjysk­BANK i Stru­er:

Regi­stre­rings nr. og Kon­to nr: Oply­ses på fak­tu­ra