TILBUDGRATIS MINICRUISE

… for to per­so­ner med to over­nat­nin­ger på Ste­na Line Kiel – Gøte­borg. Vær­di op til 1.170 kr.

Til­bu­det er til den / dem der vil boo­ke mini­mum 20 timers arbej­de fra idag, og frem til omkring d. 01-04-2016. Det­te arbej­de kun­ne være:

  • Male arbej­de
  • Fik­se noget i køk­ke­net
  • Læg­ge gulv
  • Ord­ne noget på bade­væ­rel­set
  • Skif­te vinduer/døre
  • Lave noget ved som­mer­hu­set eller ejer­lej­lig­he­den
  • Meget andet…
  • Gave­kor­tet vil bli­ve udle­ve­ret når arbej­det er udført og betalt.

Gave­kor­tet er gæl­den­de til sidst i decem­ber 2017, så der er rig lej­lig­hed for og få det brugt!

HUSK: Man kan selv­føl­ge­lig også benyt­te sig af de gæl­den­de hånd­vær­ker­fradrag, hvis arbej­det er med på listen og beta­lin­gen er fore­ta­get elek­tro­nisk.

Dog skal man selv stå for trans­por­ten til og fra Kiel samt for­plej­nin­gen på båden.

Ring nu, på 20 43 13 67 for at få en ufor­plig­ten­de snak om hvad du kun­ne tæn­ke dig at få lavet/ordnet/repareret/skiftet/gjort fær­digt.