Ny lærketræs trappe samlet og klar til grundmaling.

Hvem er Erik Korsgård

Jeg bor på Vester­bro­ga­de 35 i Hum­lum lidt nord for Stru­er. Jeg er udlært Maskin­s­ned­ker i 1974 og Træ­tek­ni­ker i 1994. Og kan godt lide, at arbej­de med man­ge for­skel­li­ge ting. Og er glad for, at kun­ne hjæl­pe andre.

Min arbejds­kar­ri­e­re er lang, lige fra arbejds­dreng som 13 årig hos JMH Huse A/S i Nr. Søby ved Ski­ve, det var i 1967, hvor min bror og jeg afbar­ke­de tøm­mer til spær. Jeg har også arbej­det i en stil­ling som pro­duk­tions­plan­læg­ger hos ide­alcom­bi A/S i Hurup. Der har jeg været ansat i 8½ år. Da jeg er opsagt, pga. kri­sen, kom­mer man jo til, at tæn­ke på, hvad skal man så give sig til ???

Ja, man kun­ne jo bli­ve selv­stæn­dig og selv bestem­me dagen og vej­en. I al beske­den­hed. Man er vel en rig­tig god Han­dy mand med hæn­der­ne skru­et rig­tigt på. Jo det siger rig­tig man­ge af dem jeg ken­der, og det kan også ses her hjem­me. Jeg har selv gjort huset i stand lige fra nyt køk­ken, nyrenove­ret bade­væ­rel­se med gulv­var­me, nye lof­ter med iso­le­ring oven over og en kom­plet renove­ret 1. sal med nyt bade­væ­rel­se, sove­væ­rel­se og to bør­ne­væ­rel­ser. Natur­lig­vis med en rig­tig god gang iso­le­ring oven på det hele. Enda hul­mu­ren er ble­vet iso­le­ret, med fla­m­ingo. Og ikke mindst nye vin­du­er og døre. Jeg har da for­re­sten også malet og tapet­se­ret både stu­e­e­ta­ge og 1. sal.

Udven­dig er der kom­met nye rend­jern og tagren­der hele vej­en rundt om huset, en ny gara­ge og fli­se­be­læg­ning er det også ble­vet til. Lige­le­des kan jeg også godt lide, at gå og rode med min bil.